Rozumiem

We use cookies and similar technologies, among others, purposes: to provide services, advertising, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your terminal device. Remember that you can always change these settings. For details, see Polityce Prywatności

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

Dane osobowe pozyskane w celu rekrutacji będą przetwarzane na następujących zasadach:

  1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wega A Sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Obozowej 38-40.
  2. Dane zbierane są do celów rekrutacji, Dane przekazane do prowadzonej rekrutacji wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy przetwarzane są na podstawie art. 221, a w przypadku przesłania innych danych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. danych innych niż imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe, w szczególności dane takie jak: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  4. W wypadku pozytywnego przejścia rekrutacji Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane osobom upoważnionym przez administratora w celu wykonania usługi księgowej lub kadrowej celem przygotowania umowy.
  5. Dane będą przetwarzane przez cały okres prowadzenia rekrutacji do czasu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia do rekrutacji, jest obowiązkiem ustawowym i ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszonej kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.