P.W. Wega A Sp. z o.o. – Kompleksowa obsługa transportu samochodów. Zapraszamy do współpracy

Polityka prywatności

 1. /
 2. Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wega A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, ul. Obozowa 38-40, 62-800 Kalisz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 00000137807, NIP 618-10-03-642, kapitał zakładowy w wysokości 304 000 PLN, kontakt telefoniczny: 62 7681102, email: wegaa@wega-a.pl
 2. Dane kontaktowe w sprawach RODO: rodo@wega-a.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania i realizacji umowy, zamówienia, zlecenia, którego są Państwo stroną.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którego stronami są Państwo oraz P.W. Wega-A Sp zo.o.. z siedzibą w Kaliszu lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przechowywanie dokumentów księgowych).
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. W przypadku prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (email, telefon) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Państwa zgoda.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy, zamówienia, zlecenia – konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy, zamówienia, zlecenia, co nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku których nie są przewidziane żadne konsekwencje związane z ich niepodaniem.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora, odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, kontrahenci P.W. Wega-A z siedzibą w Kaliszu, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe i usługi audytorskie.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez P.W Wega-A Sp. z o.o. przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych. Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych będą przetwarzane w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
 7. żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
 8. sprostowania danych osobowych,
 9. żądania usunięcia danych osobowych
 10. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 11. przenoszenia danych osobowych.
 12. Gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów P.W.Wega-A Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 14. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 15. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
Scroll to Top