P.W. Wega A Sp. z o.o. – Kompleksowa obsługa transportu samochodów. Zapraszamy do współpracy

Obowiązek informacyjny dot. monitoringu wizyjnego

  1. /
  2. Współpraca
  3. /
  4. Polityka ochrony danych osobowych
  5. /
  6. Obowiązek informacyjny dot. monitoringu...

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wega A Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Obozowa 38-40.

2. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Administratora oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.

3. Dane osobowe przetwarzane w postaci monitoringu wizyjnego są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz art. 22² Kodeksu pracy.

4. Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że mają posłużyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął decyzję, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; po tych okresach nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: rodo@wega-a.pl.

6. Dane osobowe z zapisów z monitoringu będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Scroll to Top